top of page
  • Taisha Tauma

JEŽÍŠ MYSTÉRIA ZBAVENÝANEB PRVNÍ VELMISTR REIKI

Už na střední škole se mou vášní stalo studium Bible. Zajímá mě nepřeberné množství pohledů různých náboženských sekt, včetně církve.* Jsem otevřená názorům historiků a záhadologů a samozřejmě i odborníků na danou oblast. Přečetla jsem krásná díla např. od Karola Sidona, J.H.Charleswortha a spousty dalších. Také studuji odkazy starých předkřesťanských civilizací – Keltů, Egypťanů, Mayů, Inků , Aztéků, na jejichž rituálech a božstvech začala církev stavět svoje dogma.

Člověk se dozví velmi zajímavé věci , když je jeho mysl otevřená a přístupná novým myšlenkám a starým moudrostem. Tak například kult Matky Marie byl uměle přizpůsoben mnohem staršímu, „pohanskému“ keltskému božstvu Alma Máter. Tímto počinem byla Alma Máter zapomenuta a nahrazena boží Matkou, jež třímá v náručí novorozeně. Nebýt tohoto necitelného zásahu církve, uctívali bychom svou skutečně původní bohyni Velkou Matku – naši zem plodící a rodící. Velikonoce nahradily původní svátek plodnosti, den svatého Valentina uctíváme místo původního řeckého boha plodnosti Pana a Vánoce zatlačily do pozadí oslavy slunečního boha , keltského a germánského svátku zimního slunovratu. Také velice známá trojjedinost Boha, Syna a Ducha svatého pochází od Keltů! Zobrazovali totiž svoje božstvo se třemi tvářemi ( číslo tři je magické kabalistické posvátné číslo) jako božstvo vševidoucí a vševědoucí. Nikoliv složené ze tří bytostí nebo jejich podstat. V tomto výčtu bych mohla pokračovat donekonečna, není to však cílem této kapitoly.

Bibli jsem četla mnohokrát, slovo od slova. Bylo pro mě fascinující jak tehdy lidé žili, čím se trápili a v co věřili. Starý zákon byl pro mě úžasnou sbírkou historických údajů a bájí. Ježíš mě však začal zajímat až tehdy, kdy jsem si krátce po zasvěcení do mistrovského stupně přečetla znovu Nový zákon. Najednou jsem naprosto přesně věděla o čem čtu, snadno se dala vysledovat paralela s mistrovskými technikami a přístupem k Reiki vůbec. Byla jsem tím překvapená a dala jsem se do soustavného studia, což bylo velmi zábavné , ale i poučné. Od té doby mě zajímá všechno co se týká Ježíše samotného, ale i doby v níž žil. Obdivuji sílu, kterou mnozí lidé čerpají z Ježíše jako božského syna . I já se při zasvěcování a léčení obracím k Ježíšovi, ovšem pouze k jeho nynější duchovní existenci. Stejným způsobem prosím o pomoc mé duchovní průvodce a Univerzum. Nepopírám tedy duchovní svět, neboť v něm žiji a komunikuji s ním . Věřím v univerzální sílu, kterou lidé nazývají Bohem. Odmítám, ale přijmout církví uměle vytvořené dogma Ježíše-mesiáše. To bych pak musela jako mesiáše uctívat každého mistra Reiki , léčitele nebo jasnovidce.

* Slovo SEKTA z latinského sequi, „ následovat“ je jakákoliv skupina organizovaná na základě společného přesvědčení, nebo praktik. Je to uzavřená náboženská, nebo politická skupina.

Citace textů je z Ekumenického vydání Bible, z roku 1985.

Věty a slova pro význam textu nedůležitá jsou označena několika tečkami a dlouhé texty jsou zkráceny do několika souhrnných vět nepozbývajících svůj původní význam.

Nesnažím se o nic jiného, nežli pro zajímavost poukázat na téměř 100% podobnost Reiki systému a dalších alternativních technik s technikou využívanou Ježíšem z Nazaretu. Pro mne se díky práci s Reiki stal Ježíš obyčejným člověkem zbaveným mystéria, které na něj uvalila církev ve snaze získat tak na svou stranu mnoho lidí. Zda se jim tato lež vyplatila posoudí laskavý čtenář sám.

Můj postoj však nevychází pouze ze znalosti různých technik z Reiki systému. Díky mému zájmu a studiu Bible jsem častěji nacházela různé rozpory ať už mezi jednotlivými evangelisty v Novém zákoně, tak i v Zákoně starém. Začala jsem dohledávat další opěrné body v literatuře, z čehož se stal během krátké doby můj koníček. Začala jsem zjišťovat , že mnoho skutečností bylo o Ježíšovi převraceno ( např. datum kdy slavíte Vánoce vůbec nesouhlasí s dobou, kdy pastýři pásli svoje stáda a anděl jim přišel zvěstovat narození Páně. Nebo si snad myslíte, že pásli svoje ovce 24. prosince ? Samozřejmě, že ne. Církev jen potřebovala potřít slavnosti zimního slunovratu a něčím křesťanským je překrýt.)

Mým úkolem však není vás přesvědčit, stejně jako to v dnešní době činí mnoho samozvaných „ proroků “, že právě můj pohled je ten jediný správný. To už dnes, 2000 let po Ježíšově smrti, nemůže s jistotou tvrdit nikdo. Chtěla jsem jen poukázat na zajímavou shodu mezi nadpřirozenou silou, využívanou tak známou osobností, kterou Ježíš bezesporu je, a duchovní metodou, přístupnou v dnešní době naprosto všem. Snad vám tento nový pohled přinese alespoň trochu porozumění době, ve které Ježíš žil. A možná se budete cítit Ježíšovi mnohem blíž, než doposud.

Z jakého důvodu považuji Ježíše za obyčejného člověka ?

1. Bible: Matouš 9: 1- 8 Ježíš chce uzdravit ochrnutého a uklidňuje ho slovy „buď dobré mysli synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Jenomže některým zákoníkům se to nelíbilo , zdálo se jim, že se Ježíš rouhá. Ježíš jim odpověděl :“……abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy “ – tu řekne ochrnutému – „ vstaň ,vezmi své lože a jdi domů .“ On vstal a šel domů. Když to zástupy viděly , zmocnila se jich bázeň a chválily Boha, že dal takovou moc lidem.

[ Ježíš se snažil lidem vysvětlit, že není Bůh , ale pouze syn člověka. Přál si, aby lidé chápali, že takovou moc má obyčejný člověk, že nemusí být Bůh. Oni to tenkrát pravděpodobně pochopili, protože sami potom děkují Bohu, že dal lidem takovou moc. Lidem! Pochopili podstatu duševního léčení.V průběhu času však došlo ke ztrátě skutečného významu jeho slov a často k jeho skrývání, či vysvětlování podle náboženské ideologie. Církev nepotřebuje mít Ježíše člověka, léčitele, ale Krista Božího syna.

2. Bible: Matouš 21: 18-21 Ježíš dostal chuť na fíky, ale žádné na fíkovníku nebyly, rozezlil se a proklel strom: „Ať se na tobě na věky neurodí ovoce.“ Fíkovník v tom okamžiku uschnul a učedníci se tomu divili. Řekl jim: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem…….“

[ Ježíš ukazuje svou moc a vysvětluje učedníkům sílu víry ve své schopnosti, s níž lze udělat cokoliv. Dnes už víme, že pozitivním nábojem myšlenky lze léčit, ale negativním lze i ničit. Tento příklad, ale také dokazuje, že byl skutečně pouhým obyčejným člověkem, protože v sobě probudil naprosto obyčejnou lidskou zlost, hraničící s cholerizmem, která dokázala zničit i strom. Jeho pomsta stromku, který neměl ovoce je nesmyslná už z toho důvodu, že bylo období , kdy fíky ovoce neplodí. Je to vlastně stejné, jako když praštíte vzteky do skřínky o kterou jste se vlastní nepozorností narazili… viz. Marek 11: 12-14 a 20-25

3. Bible: Marek 1 : 33 – 34 – I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.

[ Ježíš uzdravuje a vymítá, což je dnes podle věřících důkaz jeho tehdejšího mesiášství . Zároveň se , ale snaží umlčet duchy, protože by prozradili, že je mesiáš ( podle bible). Dělá tedy dvě naprosto odporující si věci. Zdá se vám logické skrývat svou identitu a na druhou stranu konat viditelně to, co ji prozrazuje? Zcela veřejně koná „ zázraky „ čímž by svou skutečnou identitu prozradil , kdyby ovšem tyto zásahy byly v té době za vyjímečně nadpřirozené považovány. Nebylo to spíše tak, že svoje skutky nemusel považovat za prozrazující jeho identitu, protože byly prováděny i jinými lidmi -proroky -a byly proto ve své době považovány za naprosto běžné? A kde vezmeme jistotu, že část textu o mluvících démonech nebyla z ideologických důvodů upravena tak jako mnoho textů v bibli? Viz. Marek 11: 12-14 a 20-25

4. Bible: Marek 3 : 20 – 21 Ježíšova rodina se snaží zmocnit Ježíše, neboť jej mají za pomateného.

[ Kdyby Marie opravdu počala z Ducha svatého, stěží by si myslela, že se její syn pomátl, když mluvil o Bohu a jeho království. Spíš by to považovala za přirozené a očekávatelné. Stejně tak Josef , kdyby opravdu mluvil s andělem zvěstujícím Ježíšovo narození jako Krále, který vysvobodí lid z hříchu, také by se ničemu nedivil. I zde nám nevědomky evangelia dávají poznat čistě lidský původ Ježíše. Je dnes také známo, že slovo, které je v Bibli přeloženo jako „panna“ ve skutečnosti znamenalo „ mladá žena“. Šlo tedy o normální početí, nikoli neposkvrněné.

5. Bible: Matouš 21: 45-46 Farizeové se chtějí zmocnit Ježíše, protože jim není moc příjemné, jak o nich mluví. Nemohou však, protože ho lidé považují za proroka.

[ Za biblických časů bylo mezi lidmi dost proroků . Lidé tedy považovali Ježíše za jednoho z nich, nikoliv za Božího syna nebo Mesiáše. Jestli-že jej považovali za proroka, znamená to , že se jeho činy ničím nelišily od činů těch ostatních proroků . Kdyby prokazoval větší „Božské„ činy, jistě by jej za Božího syna považovali .

6. Bible: Marek 8 : 31 -33 Ježíš mluvil před svými učedníky o svém osudu otevřeně. Petr ho však začal kárat. On se obrátil na učedníky a pokáral Petra: „ Jdi mi z cesty satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka.“

[ Petr přeci viděl spoustu zázraků, které Ježíš vykonal , kde se tedy vzaly jeho pochybnosti? Také mne napadá otázka, proč bychom my dnes měli věřit na Mesiášství někoho, koho za Mesiáše neuznávali ani jeho nejbližší z rodiny a učedníků ? Kdyby mu vše co řekl věřili, šli by za ním bez slova pochybností . Zde je tedy také vidět spíše lidskou bytost, než bytost s božským původem.

7. Bible: Marek 11: 12-14 a 20-25 Znovu se opakuje text o uschlém fíkovníku ( porovnejte Mat. 21:18-22 „ A ten fíkovník najednou uschl ). Marek , ale píše: „ Ráno, když šli kolem uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů.“

[ Proč se evangelisté tak často rozlišují v mnoha údajích? Jak je to možné! Někdy jsou to věci nepodstatné, ale co když i ty podstatné věci nejsou napsány tak, jak se skutečně staly? Kde máme brát tedy jistotu, že Bible není plná neúplných skutečností? Nelze tedy bibli číst doslovně. Vlastně nevíme co ještě pravda je a co je pouhý výmysl. Přičtěme i změny, které byly provedeny během přepisů a překladů a shledáme, že toho bylo mnoho změněno. Již z několika zdrojů jsem se dozvěděla, že v roce 325 po Kr. římský císař Konstantin Veliký se svou matkou Helenou z Nového Zákona údajně vyškrtli zmínky o reinkarnaci!!! A druhý koncil v Konstantinopoli r.553 po Kr. jejich čin potvrdil a prohlásil reinkarnaci za kacířství. Stejně tak bylo jméno Boha „ Jahve = Jehova, Jihova apod.“ pozměněno na „Hospodin“. Toto je potvrzeno ve výtisku Ekumenické Bible z roku 1985 ve vysvětlivkách.

Marek také přiznává, že Ježíš věděl , že není období fíků a přesto vybil svou hloupou neopodstatněnou zlost na fíkovníku. Takové jednání se mi nezdá mesiášské. Hodí se spíše ke vzteklému nevyrovnanému člověku. Je až příliš lidské. Lidé totiž mají sklon si svou zlost vybíjet nejen na ostatních lidech, ale i na předmětech kolem sebe. Kdyby měl Ježíš božské vědomí, netrestal by strom proto, že nemá ovoce v době, kdy jej ani nemá mít !

8. Bible: Matouš 17: 14-20 Jeden člověk prosil Ježíšovy učedníky, aby uzdravili jeho syna z náměsíčnosti. Těm se to, ale nepovedlo.

[ Právě na příkladu žáků Ježíšových je vidět, že Ježíš nebyl Bůh, protože kdyby byl, jeho předání léčitelských schopností učedníkům , které provedl , by bylo na božské, tedy 100% úrovni. Viz. Matouš 10:1 Učedníci se však museli učit stejně, jako se musí učit i dnešní žáci Reiki. Dokonce ani Ježíš nedokázal všechny uzdravit, ačkoliv je mu přisuzována Božskost : „I nosili k němu všechny nemocné…….i uzdravoval mnohé….. .“ viz. Marek 1: 32 a 34

Takže tolik texty, ve kterým poznáváme Ježíše spíše jako obyčejného člověka .

V následujících textech budete moci poznat podobnost Ježíšových technik s technikami Reiki, včetně podrobného srovnání se zasvěcovací technikou:

9. Bible: Matouš 8: 5-13 Jeden setník prosí Ježíše, aby uzdravil jeho sluhu, který ležel doma ochrnutý a v bolestech. Ježíš chtěl jít s ním, ale setník věřil, že stačí Ježíšovo slovo a sluha se i tak uzdraví. „ …řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. —Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl ….“tak velkou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho“…….Potom řekl Ježíš setníkovi – „Jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil .

[ Pro Reikistu dokonce již prvního stupně zasvěcení nebude žádnou novinkou, že se dá velice účinně působit na člověka na dálku. Jde o tzv. bezkontaktní terapii a provádí ji dokonce i mnoho lidových léčitelů. Pro takového Mistra, jakým Ježíš bezpochyby byl, a který ovládal mnohem silnější nástroje než známe my dnes, to musela být hračka. V původní linii Reiki bylo využíváno 300 symbolů , my známe pouze asi 40. Kolik jich používal asi Ježíš, pokud mu ovšem tyto schopnosti neumožňovaly vlastní techniky o nichž se nám dnes ani nezdá ?! Takže uzdravení sluhy na dálku není ničím nadpřirozeným a opět to nedokazuje Ježíšovu nadpřirozenost.

10. Bible : Matouš 9: 27-31 K Ježíšovi přišli dva slepci a žádali jej , aby je uzdravil . Ten jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit ?“ Odpověděli mu „Ano Pane .“ Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“ A otevřely se jim oči.

[ Nejen síla Reiki, která harmonizuje všechny nerovnováhy v organizmu, ale i vlastní víra dokáže léčit a je k 100% vyléčení nutná. Jde o vlastní vnitřní sílu, která koná ty pravé zázraky. Žádný reikista nemůže pomoci někomu, kdo nevěří a nechce pomoc. Proto se Ježíš nejednou v bibli nemocných ptá, zda mají víru a pak je teprve léčí. Každý reikista, který provádí praxi zná jistě i z vlastní zkušenosti případy, kdy se jeho klient neuzdravil. Chodil na terapie, ale moc tomu nevěřil. A tak tam vždy jen pasivně ležel a čekal, kdy už bude konec, aby mohl jít domů. Ten kdo nevěří, že by zrovna on mohl být vyvoleným k zázraku, jím opravdu nikdy nebude.

Ten kdo v něco nevěří, tak to přeci ani nemůže chtít !

11. Bible: Matouš 11:20 „ Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho skutků, že nečinila pokání…“

[ Ježíš léčil chudé a to zcela zdarma. Velice brzy však zjistil , že lidé nejsou ochotni za své uzdravení přijmout zodpovědnost a tak je kárá za jejich zaslepenost. Je velice zajímavé, že stejnou zkušenost udělal i Mikao Usui , když začal uzdravovat v chudinských čtvrtích . Ti, které uzdravil totiž odmítali pracovat a šli dále žebrotou. Mikao Usui pohoršen nad jejich chováním je opustil a založil si svou první placenou školu Reiki. Nikoli Ježíš, ale Mikao Usui pochopil v čem tkví základní problém a vyřešil jej . Proto jeho praxe vzrůstala, získal si mnoho přívrženců z řad svých pacientů a byl v oblibě až do své smrti. Ježíš oproti tomu situaci nezvládl, tak jak měl a proto upadal stále více v nemilost.

12. Bible: Matouš 13: 16-17 „ Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám,že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.“

[ Po přečtení tohoto textu jsem si náhle vzpomněla na to, co nám říkal Mistr, který nás zasvěcoval do techniky Reiki. „ Po zasvěcení znáš a umíš už mnohem víc, než jogíni , kteří dvacet let asketují , provádějí jógu , meditují a postí se. Otevření čaker , na které oni čekají třeba celý život, jsi získala právě teď. “ Dneska vím, že měl pravdu a proto mohu také porozumět tomu, čemu učedníci Ježíše museli také rozumět. Oni totiž také cítili tu úžasnou sílu ve svých rukách a měli schopnosti , o kterých se ostatním ani nezdálo.

13. Bible: Matouš 17: 14-20 Jeden člověk prosil Ježíšovy učedníky, aby uzdravili jeho syna z náměsíčnosti. Těm se to , ale nepovedlo a tak jde žádat o pomoc přímo Ježíše. Ten samozřejmě chlapce uzdravil a byl velice rozezlen na své žáky. Přistoupili k němu a řekli: “ Proč jsme ho nemohli vyhnat my?( pozn. démona) „ On jim řekl: „ Pro vaši malověrnost. Amen ,pravím vám , budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře – „Přejdi odtud tam,“ a ona přejde a nic vám nebude nemožné.“

[ Stejně jako mnozí žáci reikisté nemají schopnosti na tak vysoké úrovni , jako měl jejich Mistr, když stál na stejném stupni zasvěcení jako oni, tak se i někteří Mistři stávají záhy žáky svých žáků. V Bibli o tom není zmínka, ale myslím , že nejsem daleko od pravdy , když řeknu, že jistě nejednou Ježíšův apoštol uzdravil někoho, koho Ježíš vyléčit nedokázal.

Nejdůležitějším aspektem tohoto odstavečku však je uvědomit si znovu důležitost víry, která musí být alespoň na jedné straně. Buď musí pevně věřit pacient ve své uzdravení ( a tím se otevřít léčivým energiím), nebo léčitel ve svou schopnost uzdravovat (čímž se otevře pomoci Vyššího já). Není zde řeč o víře v Boha, ta není vůbec potřebná.

14. Bible: Matouš 19: 13-15 Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: „ Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské“.

[Abychom textu porozuměli, připomeňme si napřed co nalézáme pod pojmem boží království . Když byly v roce 1945 objeveny u Mrtvého moře svitky sv.Tomáše , které byly vědci z celého světa prohlášeny za autentický záznam Ježíšových slov pronesených při poslední večeři , jako by z dávných dob pronikla jeho slova až k nám :

„ Boží království je v tobě ! Je všude kolem nás, nikoli ve stavbách ze dřeva a kamene. Rozštípni kus dřeva a budu tam, nadzvedni kámen a nalezneš mne. !“

V překladu by se dalo říci : „ To co stále lidstvo hledá není v kostelech a synagogách, ale je to všude okolo nich a v nich. Je to právě to, z čeho je všechno utvořeno, celý vesmír. Modlit se a meditovat můžete kdekoliv, neboť uzdravující energie je všudypřítomná. „

To znamená, že Ti kteří pochopí, že už je Boží království dávno zde, že je všude kolem nich a v jejich duších, poznají, že ve skutečnosti nikdy nezemřou. I Ježíš se modlil v přírodě, většinou na hoře a o samotě, což je nejlepší meditační technika. Nechodil do chrámu, ani si žádný nenechal vystavět.

„ Boží království je v tobě a všude kolem nás.“ Jde tedy o životní energii, základní stavební prvek celého vesmíru. Tento prvek se dnes používá k zasvěcení osoby do Reiki a také k léčení.

Co se tedy učedníkům nelíbilo na tom, že Ježíš dětem žehnal? Nešlo totiž o pouhé „ požehnání“, ale o zasvěcení, kterým oni sami prošli a stali se tak vyjímečnými. Proto, abyste měli lepší představu o podobě zasvěcovací techniky, popíšu její průběh.

Mistr se nejdříve naladí na silnější průtok energie, pak přistupuje jednotlivě k zasvěcované osobě. Rukama se dotýká čaker a vkládá do nich vdechnutím symboly, které tyto čakry otevřou a napojí na stálý kanál Reiki. Při této technice nesmí mluvit a mívá zavřené nebo přivřené oči. Na konci nahlas mistr vyřkne krátkou děkovnou modlitbu. Z pohledu diváka tedy vypadá zasvěcení přesně tak, jak je popsané v bibli. Ježíš na ně vkládal ruce a modlil se. Předával jim tak boží království.

Učedníkům se, ale nelíbilo , že by stejnou výhodu a výsadu měly mít obyčejné děti. Je jasné, že si svou vyjímečnost museli uvědomovat, stejně tak, jako si ji dnes uvědomují mnozí reikisté a proto nebyli ochotni se o ni podělit s obyčejnými dětmi. I dnes někteří mistři odmítají zasvěcovat děti a přitom je známo, že právě ty jsou těmi nejlepšími kandidáty . Nejsou totiž zatížené tak, jako dospělí a proto jsou mnohem citlivější a vnímavější. Jestliže zasvětíte dítě, uděláte to nejlepší. Reiki jej zbaví „maličkostí“, které za svůj krátký život stihlo nasbírat a dále jej chrání proti všemu, co člověka za jeho život obvykle potkává a vyvolává v jeho duši dysharmonii.

15. Bible : Matouš 10: 1 Ježíš si zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc , aby vymítali, uzdravovali každou chorobu a nemoc.

[ Každý mistr Reiki dnes může tuto moc svým žákům dát. U Reikisty zasvěceného do I. stupně je vyučováno uzdravování sebe sama a svých blízkých. Zasvěcení do II. stupně je určeno léčení všech lidí profesionálně, včetně mentální terapie – to je i tzv. vymítání . Jde o práci s podvědomím, sugescí , pozitivním programováním a uvolňováním negativních energií. Mistr má pak dokonce schopnosti pracovat i s lidskou karmou. Na předání léčitelských schopností tedy také není nic neobvyklého.

16. Bible: Matouš 10:8 Ježíš dává pokyny svým žákům ,aby uzdravovali , vymítali, ale také : „…….mrtvé probouzejte……“

[ Existují domněnky, že Ježíš měl jako první historicky známý Mistr Reiki schopnost skutečně vrátitněkteré mrtvé k životu ( myslím tím např.klinickou smrt, kóma apod. ) I v dnešní době existuje mnoho možností, jak probudit člověka z kómatu, pokud je to léčiteli duchovními sférami dovoleno. Vždy se musí žádat o povolení k takovému zásahu. Nikdo z nás totiž nemá sám o sobě právo rozhodnout o životě a smrti toho druhého.

17. Bible: Matouš 21: 23-27 Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a chtěli vědět, jakou mocí své zázraky činí a kdo mu tu moc dal. Ježíš jim položil otázku, odkud měl Jan Křtitel pověření křtít. Museli odpovědět, že nevědí a Ježíš jim také odpovídá.„ Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.“

[ Stejně tak i kdokoliv , kdo praktikuje Reiki může odpovědět na dotěrné otázky těch, kteří jen čekají zač ho budou moci napadnout stejně, jako velekněží napadali Ježíše : „ Ani já to nemohu říci, stejně jako to nemohl říci Ježíš .“ Jak mám nevěřícím lidem, kteří nechtějí ani slyšet o reinkarnaci, nadpřirozenu, Bohu a duchovních bytostech , které mě provázejí , vysvětlit nevysvětlitelné ? Proč hledat slova jak vyjádřit, že je to pravděpodobně můj osud, který mi přisoudil Bůh? Nebo, že jsem si takovou cestu vybrala již před svým narozením já sama? Jsou to zbytečně vyřčená slova a marnotratně vydaná energie. Mnohem jednodušší je říci : „ Nevím, kdo mi dal tu moc.“ Lidem, kteří „vědí„ a svým přátelům, nemusím nic vysvětlovat. To co dělám, je pro ně přirozené. Těm ostatním nemám potřebu cokoliv vysvětlovat, nic jim do toho co dělám není!

18. Bible: Marek 5 : 25 – 30 Ježíše se zezadu dotkla žena, aby se uzdravila, protože již 12 let krvácela. Ježíš ihned poznal, že z něho vyšla síla, …………….. [ Každý, kdo praktikuje Reiki a je dost citlivý, ucítí také „ že z něho vyšla síla„ v okamžiku, kdy se v jeho blízkosti objeví nemocný nebo vyčerpaný člověk, nebo se na něj úmyslně „ napojí“ jeho pacient na dálku. Většinou ucítí nával horké Reiki, která projede jeho tělem a „otevřou „ se mu dlaně. Otevření nelze chápat doslova. Dojde k otevření kanálu Reiki a odchodu energie směrem k nemocnému. Reikista může pociťovat na dlaních a mnohdy i na celých rukách brnění, bolest, píchání , mravenčení, tlak, pocit tahu, závan chladu, zimy nebo bolestivého mrazu, horko, pálení a další individuální pocity. Z těchto pocitů je možno na základě zkušeností určit, o jaké onemocnění jde – zánět, zlomenina, přemíra nebo chybění energie, rakovina , a nebo lze také určit závažnost poruchy, včetně smrti .

19. Bible: Marek 9 : 20 – 21 Chlapec nemocný padoucnicí je přiveden k Ježíši, aby ho uzdravil. „ Přivedli ho k němu, když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce zkroutil křečí, padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst.“

[ Všem svým žákům vždy radím, aby dávali pozor na lidi okolo sebe v okamžiku, kdy si otevírají kanál Reiki. V tomto momentě totiž dochází k roztažení reikistovy aury několik metrů od jeho těla. Všichni , kdo se nacházejí v této vzdálenosti jsou vystaveni působení Reiki a proto se může stát, že na tuto sílu začnou reagovat stejně, jako by se stalo při klasické terapii. Takže, pokud v mé blízkosti bude někdo nemocný padoucnicí a já si otevřu kanál Reiki, dostane se do mého osobního energetického pole, čímž se traumatická energie vyvolávající epilepsii bude z jeho těla automaticky uvolňovat. Zkroutí se křečí, padne na zem, bude se svíjet a mít pěnu u úst.- stejně jako biblický chlapec. Na diváky to udělá samozřejmě obrovský dojem. Půjde však o očistný ,ozdravný průběh, nikoli o vymítání .

20. Bible: Marek 9 : 38-41 Jan upozorňuje Ježíše : „ Mistře , viděli jsme kohosi , kdo v tvém jménu vyhání démony ,ale s námi nechodil, i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“ Ježíš však řekl: „ Nebraňte mu ! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“

[ Ti , kteří se dnes k léčitelství , ať už k Reiki, nebo jiné metodě, staví tak jako učedníci, asi nečetli bibli. Nebo pro ně slova Ježíše nemají zase tak velkou váhu , jak by měla mít ?

„ Nebraňte mu, …..kdo není proti nám, je pro nás.“ Ježíš nezatracuje ostatní léčitele, neobviňuje je z démonizmu a vzývání satana ani netvrdí , že jsou podvodníci. Věděl totiž moc dobře, že jeho schopnosti nejsou zas až tak vyjímečné a neobvyklé. Jako Mistr znající zasvěcení věděl na jakém principu energie pracuje, a že je tudíž přístupná komukoliv.

A ještě jedna poznámka: Jestliže muž o němž mluvili učedníci konal zázraky jako Ježíš , ale nechodil s nimi ( neprošel zasvěcením u Ježíše protože nebyl jeho učedník), kde svou moc vzal? Prošel zasvěcením u jiného mistra, nebo měl své schopnosti od narození. A nebyly pak jeho skutky smíchány v Bibli s těmi Ježíšovými a s konáním i ostatních „ léčitelů “ té doby a spojeny v jednu osobu? Když jsem si přečetla bibli, nalezla jsem několik naprosto rozdílných charakterů Ježíše. Velice mne pak překvapil naprosto stejný poznatek v knize od Karola Sidona – Evangelium podle Josefa Flavia. I tento autor poukazuje na spojení několika postav v jednu univerzální nazvanou Ježíš Kristus. (pozn. K.Sidon studoval v Izraeli , kde získal úřad rabína)

21. Bible: Marek 10 : 13-16 Ježíš „ požehnává“ dětem a říká: „ Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“

[ Tento příběh známe již z Matouše 19: 13-15. Je však doplněn velice důležitou větou , která si nese svou moudrost až dodnes. Obratem „ jako dítě“ není myšleno období dětství, protože tím by si Ježíš protiřečil a odsoudil by tím všechny dospělé lidi k nepřijetí Božího království. Je tím totiž myšleno, přijmout jej otevřeně, bezelstně, bezpodmínečně a s důvěrou stejně tak jak to umí děti. Je to jedna z mnoha věcí, které se stále musíme učit. Mít čisté a otevřené srdce tak jak ho mají děti.

22. Bible: Lukáš 4: 1-13 Ježíš odchází do pouště veden Duchem svatým , prochází jí 40 dní , postí se a je pokoušen Satanem . Nenechá se svést a tak Satan odchází. Ježíš se vrací do Galileje.

[ Také Mikao Usui odešel do ústraní a tam meditoval a postil se. Stejně jako Ježíš, byl vystaven nejistotě svých myšlenek, což se dá obrazně vyjádřit jako pokoušení satanem, ale vytrval a měl mystický zážitek. I on byl osvícen. Uslyšel hlas: „ toto jsou klíče k léčení . Dobře si je zapamatuj a postarej se o to , aby již nikdy nebyly ztraceny.“ A byly mu zjeveny symboly Reiki a jejich použití.

Každý , kdo bude tolik dní osamocen a hlady a bude se modlit, či meditovat, dojde určitého druhu osvícení, podle své duchovní úrovně. Není na tom opět nic tak božsky nedotknutelného. Vždyť i Jan Křtitel žil v ústraní v poušti, dokonce se živil i kobylkami a byl známý právě svým duchovním životem. Samota, klid , čas k meditacím a rozjímání umožňují člověku dosáhnout vyššího duchovního rozvoje mnohem lépe, než shon, ve kterém dnes žijeme. Proto se nám představa osvícení zdá tolik fantastická a nedosažitelná.

23. Bible: Lukáš 12:30 „Neshánějte co budete jíst a pít ….po tom se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec ví co potřebujete, vyhledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. …Opatřte si …nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane….neboť kde je váš poklad , tam bude i vaše srdce“

[ Ježíš se snažil vysvětlit svým učedníkům, že starost o hmotné věci, které se mohou rozpadnout nebo být člověku odcizeny, není na místě. Nechápal, proč si více neváží toho, co dostali zasvěcením. Je to poklad, který jim nemůže být ukraden, ani se nevyčerpá. Jakmile je člověk napojen na kanál Reiki, tato univerzální energie je nekonečná a tudíž i nevyčerpatelná. I kdyby přišli o všechno, tento poklad jim nikdo vzít nemůže. Vyhledejte jeho království – přijměte do svého života vesmírnou energii – a ostatní vám bude přidáno . Ježíš věděl, že jakmile začne člověk pracovat naplno s Reiki a využije všechny techniky , začne se jeho život měnit pozitivním směrem. Po zasvěcení se často vyřeší rodinné spory a jiné vztahové záležitosti, člověk se zklidní a začne si více vážit sebe a svého života. Pokud ovšem raději nebude dál shánět hmotné statky a štvát se za „věcmi tohoto světa „. Člověk si svou budoucnost, své okolí a pocity vytváří sám. Jestliže nechce, aby v jeho životě došlo ke změně duchovním směrem a dál si zakládá na materiálnu, nemůže očekávat, že Reiki sama zařídí , aby byl šťastný a spokojený. Jedině otevřete-li svoje srdce , uvědomíte-li si jaký poklad máte v rukách a naplníte-li svůj každodenní život pozitivními myšlenkami, může se ve vašem životě něco změnit. Otevřou se před vámi netušené možnosti.

24. Bible: Jan 20: 21-23 Ježíš se učedníkům ukazuje po zmrtvýchvstání a zvěstuje jim: „ Pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás“ Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

[ Ježíš po své smrti, tedy v podobě duchovního průvodce-mistra nanebevzatého, provádí další zasvěcovací rituál. Podle všeho dělá ze svých učedníků mistry. Proč si to myslím? 1. „ Jak poslal otec mne, tak posílám já vás“ – Ježíš předává svým učedníkům všechny svoje schopnosti, aby mohli dělat to, co dostal za svůj životní úkol on.

2. Po těchto slovech na ně dechl a řekl, přijměte Ducha svatého. – Speciálně provedený Dech je základem pro iniciaci i v systému Reiki Ryoho. Tuto techniku ovládá pouze Mistr Reiki . Mistr se nejdříve naladí na silnější průtok energie, pak přistupuje jednotlivě k zasvěcované osobě. Rukama se dotýká čaker a vkládá do nich vdechnutím symboly , nalaďující osobu na daný stupeň zasvěcení. Protože učedníci už dávno měli schopnosti dnešního druhého stupně, nezbývá než přijmout fakt, že toto byl již třetí stupeň. 3. Věta „ Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou „ popisuje schopnost uvolnit některé karmické zátěže skrze speciální symboly Reiki. Mistrovský symbol má tuto sílu umocněnu a při zasvěcení do mistrovského stupně dochází k uvolnění těch nejtěžších karmických zátěží. Takže obecně by se tato technika dala popsat jako odpuštění hříchů.

Je jistě zajímavý i postřeh, že Duch svatý je duchovní průvodce, či vnitřní síla , kterou Ježíš i učedníci používali k léčení, prorokování i k zasvěcování. Lze tedy k výrazu Duch svatý směle přirovnat Reiki energii.

25. Bible: Skutky 2: 38 Lidé zasaženi kázáním Petra se ptají, co mají dělat, aby mohli také milovat Boha a Ježíše Krista. Petr jim řekl: „ Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého…..“

[ Zasvěcení se tedy stalo i za Ježíše věcí veřejnou, stejně, jako se stalo i Reiki. Dnes má k zasvěcení do Reiki přístup skutečně každý, i když v počátcích to tak nebylo. Zasvěcovány byly osoby speciálně vybrané a záviselo pouze na mistrovi, zda uznal žadatele za hodného této pocty. Pokud chtěl být žadatel také mistrem, musel se svým učitelem žít pod jednou střechou, sloužit pod ním a čekat, až mistr rozhodne o jeho připravenosti na zasvěcení. Mohl samozřejmě rozhodnout , že jeho žák praktikantem, nebo mistrem nikdy nebude! Také tato věta mluví o procesu, ke kterému dochází při zasvěcení do Reiki: „…..ať přijme křest na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého…..“

Při zasvěcení dochází díky Mistrovým duchovním nástrojům k uvolnění těžkých karmických zátěží, ( viz předešlý odstavec ), které se uvolňují na základě obrovského duchovního pokroku pro nějž se zasvěcovaná osoba právě rozhodla. Tato osoba tedy přijímá „ křest“ a uvolněním části karmy se jí odpouštějí určité hříchy, které za minulých životů nasbírala. Teprve potom přijme Ducha svatého – stane se z ní Reikista. Osoba jež se nechá uvést před zasvěcením do hypnózy si vzpomíná na mnoho těžkých minulých životů , na které si není po iniciačním procesu již vůbec schopna vzpomenout. Iniciací došlo k jejich odstranění – odpuštění.

Ve výše uvedených bodech jsem vám přiblížila Ježíše jako mistra Reiki a jeho učedníky jako jeho nástupce. V další části se podíváme na další techniky, které Ježíš používal k léčení a poznáme i jeho vysokou duchovní úroveň a moudrost .

26. Bible: Matouš 5:23-25 „Přinášíš-li svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve usmířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

[ Z kineziologie ( technika pracující s buněčnou pamětí ) je známo, že pokud si jakoukoliv situaci , kterou považujeme za negativní, vyřešíme v sobě do 28 dní, vyřešili jsme ji na úrovni vědomí. Zůstáváme tím v pozitivu a je vše v pořádku. Biblicky jsme se tedy usmířili s bratrem. Po 28 dnech se nevyřešená situace propadá do podvědomí a tam zůstává 7 let – jsme vyhnáni z ráje. Pokud tuto situaci neurovnáme ani v tomto období, klesne na úroveň tělesnou – dochází k narušení naší fyzické stránky, objeví se nemoc – jsme odevzdáni soudci a uvrženi do vězení, odtud nevyjdeme, dokud nezaplatíme do posledního haléře.

Co je nejsmutnější, ukládá se nám tato situace do naší buněčné paměti, kterou pak předáváme svým dětem. Jak zasiju tak sklízím – naše dítě se pak ve svém životě setká s podobnou situací, dojde k sečtení s negací, kterou jsme mu předali a vznikne nemoc. Zaseli jsme negaci – nevyřešili jsme ji – a prostřednictvím svého dítěte sklízíme plody . To není nespravedlnost, ale zákon vesmíru. Tisíce let zpět byla tato dědičná vazba již známa.

27. Bible: Matouš 8:14 „ Když Ježíš vstoupil do domu Petrova , spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila i vstala a obsluhovala ho“

[ Čínská medicína, Su-jok, Reiki , toto je jen slabý výčet léčebných metod, které využívají akupresurní a akupunkturní body , ukončení meridiánů a body shody na obou rukách k léčení nejen bolestí hlavy a teplot, ale i léčení všech ostatních nemocí a neduhů. Tyto body skutečně dokáží ve velice krátké době po jejich aktivizaci uvést organizmus do harmonie.

28. Bible: Matouš 9:24-26 Za Ježíšem přišel jeden z představených a prosil ho o vzkříšení své mrtvé dcery. Ježíš šel, ale jakmile vstoupil do domu a dívku uviděl, řekl „ …ta dívka neumřela, ale spí.“ Vzal tu dívku za ruku a ona vstala.

[ Vzhledem k Ježíšovým léčitelským schopnostem se můžeme domnívat, že pravděpodobně viděl auru, takže nemohlo být takovým problémem na první pohled z její barvy poznat, že dívka pouze upadla do hlubokého bezvědomí. Také nesmíme zapomínat na pobyt Ježíše v Egyptě, který je znám svou vysokou úrovní lékařství a mumifikace. Je tedy také možné, že i tam nasbíral dost zkušeností v této oblasti. Dalším ukazatelem zdravotního stavu dívky mohl být fakt, že při příchodu do místnosti začala Ježíšovi z rukou proudit Reiki . Reikisté dokáží nejen diagnostikovat, ale také používat ruce jako kyvadlo – poukazují na geopatogenní zóny, rozliší zda člověk zemřel, či žije a odpovídají na otázky ANO a NE. Všimněte si, že také zde používá k probuzení dívky z mdlob body na ruce. Podobné jsou také na nohách, kde můžete nalézt i bod, jímž lze probrat člověka i z hlubokého kómatu.

29. Bible: Matouš 12: 22 Ježíš uzdraví posedlého, který byl slepý a němý .

[ Zde je dobře vidět, že za posedlého považovali každého, kdo byl vážněji nemocný. ( např. Marek 9: 17-18 obyčejná padoucnice byla také považována za posednutí zlým duchem) Onemocněl, protože byl posedlý zlým démonem. Kdybychom se tohoto tvrzení stále drželi, to by nás tu bylo hodně posedlých, že?! A víte také to, že víra v démony a posednutí jimi je zcela pohanský mýtus? Tak jak se dostal do bible? Zcela jednoduše. 1. Víra v démony byla v té době běžně rozšířená mezi lidmi, kteří neměli o skutečném původci nemocí znalosti . 2. Ježíš musel lidem svoje činy přiblížit tak, aby je přijali. Musel se tedy přizpůsobit jejich víře a strachu z démonizmu.

Co to vlastně tedy provádí exorcisté ? Rozhodně nevymítají !!! Pouze pracují s energetickým systémem člověka a s jeho psychikou. Sama provádím „exorcizmus“ tedy očišťování od mrtvých duší a nízkých bytostí, odvádění mrtvých apod. Projevy nejsou nikdy tak dramatické, jak je všeobecně známo z různých strašidelných povídaček. Jestli-že se vymítač dotkne něčeho opravdu hrůzného a temného, odnáší to většinou on bojem o svoji svobodu, duši a život. Na klienta to nemívá vliv.

30. Bible: Matouš 12: 23- 32 Lidé vidí uzdravení posedlého a ptají se zda to není ten „ Syn Davidův .“ Znají ho z vyprávění a vědí , že léčí ve jménu Boha, ale farizeové namítají: „On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebuba, knížete démonů. „ Ježíš jim odpověděl. „ Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen, jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestli-že já vyháním démony ve jménu Belzebuba, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestli-že však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. ………..Kdo není se mnou je proti mně…….Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému ,tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.

[ Tady najde odpověď každý, kdo tvrdí, že reikisté léčí za pomoci démonů a nečistých sil. Zlo zlem nelze léčit, ani kalnou vodu přiléváním kalné vody nevyčistíte. Někdy , hlavně při rozhovoru s katolíky, se opravdu cítím jako při rozhovoru s farizei. Katolická církev totiž svoje ovečky učí, že tyto energie pocházejí od satana!

… kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. Jestliže, někdo odmítá přijmout do svého života čistou všeutvářející energii , nemůže ani čekat, že z ní bude mít nějaký požitek, či výhodu . Jak zaseje, tak sklidí. Jeho tělo a duše ( aura ) se neočistí a tak ponese všechny negativa v sobě a bude je předávat svým dětem a ty zase svým atd. viz. č. 26 Ježíš si tyto zákonitosti uvědomoval a stále se je snažil lidem vysvětlit. Bohužel marně.

31. Bible: Matouš 12:43 – 45 Ježíš vysvětluje „ Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá spočinutí, ale nenalézá. Tu si řekne, vrátím se do svého domu odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou ještě sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší, než začátky. Tak bude i s tímto pokolením.

[ Ježíš nemohl složitě vysvětlovat normálním lidem, kteří neměli o léčitelství ani ponětí, jak co přesně funguje. Musel jim to vysvětlit v symbolice a příměrech . Pohanství v té době bylo velkou součástí jejich životů a démonů se velice báli. Proto použil démonů jako manifestaci hrozícího zla – návratu nemoci.

Ježíš se jen snažil vysvětlit, že pokud člověka uzdraví , vyčistí mu mysl, jeho organizmus i jeho energetickou stránku – je prázdný, vyčištěný a uklizený – je nutné tuto prázdnotu zaplnit něčím čistým . Je nutné , aby se jejich mysl zabývala pozitivním myšlením a nebude v ní místo na negaci, která by znovu zničila harmonii a nastolenou rovnováhu. Ježíš poukazuje na to, co zná dnes každý léčitel. Jestliže se na jedné straně bude snažit o pacientovo zdraví, bude jeho organizmus čistit a jeho pacient se na druhé straně nebude vůbec snažit a naopak bude tuto rovnováhu znovu narušovat, nemá terapie vůbec cenu. Nemoc se prostě vrátí a jak je již známo, vrací se ještě horší , než byla. Vina je pak přisuzována léčiteli, místo pacientovi, který si za návrat nemoci může sám!

32. Bible: Matouš 18: 19 – 20 „ Amen, pravím vám, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť , kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

[ Ano, jestli-že se budou léčitel i nemocný modlit za stejnou věc, je mnohonásobně větší naděje na úspěch. Víra jednoho stačí k uzdravení, ale víra více lidí dokáže zázraky. Proto někdy reikisté umocňují svou sílu působením ve skupinách.

33. Bible: Matouš 22: 23-33 Saduceové chtěli vědět , komu bude po vzkříšení patřit manželka, jestliže měla za života sedm manželů. Ježíš jim odpovídá : „ Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé a pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste co vám Bůh pravil ? – „ Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův“ – on přeci není Bohem mrtvých, nýbrž živých.“ Když to slyšely zástupy, žasly nad jeho učením.

[ A proč by neměly zástupy žasnout? Jestli-že věříte tomu, že po smrti budete všichni vzkříšeni na Zem a pak vám někdo vysvětlí, že mrtví se mění v jiný druh energie, tedy v duchovní bytosti , a že tyto bytosti jsou i po smrti živé – tedy uvědomují si svoje Já – také užasnete, nebo tomu nebudete věřit.

34. Bible: Marek 5 : 35-43 Tento příběh popisuje i Matouš 9:24-26. Dívka, kterou všichni považovali za mrtvou, podle Ježíše jen spala. Vzal ji za ruku a ona se probudila. Pak jim řekl, aby jí dali najíst.

[ Dívka z příběhu, mohla ztratit vědomí z vysílení hladem, proto jim řekl, aby jí nakrmili. Také je možné, že šlo o diabetes melitus, proto musela přijmout potravu, aby doplnila cukr. Řekli byste snad vy někomu cizímu, aby dal najíst svému dítěti? Jistě pouze v případě, že byste k tomu měli důvod. Tím spíš, jestliže se to dítě právě probralo z bezvědomí.

35. Bible: Marek 9 : 21 V dalším případě se také Ježíš ptá otce postiženého chlapce: „ od kdy to má? “

[ Taková otázka má velice veliký význam při určování původce vzniku onemocnění. Většina nemocí má původ v naší psychice , myšlení a jednání, které si uvědomujeme a vyčítáme si jej. Proto se většina léčitelů svých klientů ptá : „ Od kdy to máte? “

Např. Jedna má pacientka měla křeče v nohou., kterými trpěla mnoho let. Žádné z lékařských vyšetření neprokázalo fyzickou příčinu a její lékař jí dokonce doporučil, aby se se svým problémem naučila žít. Stejně jako Ježíš jsem se zeptala , odkdy má tyto problémy a co se v té době stalo zásadního a traumatizujícího v jejím životě. Byl to opravdu zásadní problém, zemřel jí manžel. Tím došlo k blokaci první čakry – strach ze smrti, závislost na někom ( nemohu bez něj žít), strach ze života na zemi – v osamocení, ohrožení v emocích apod. K první čakře náleží kosti a hlavně nohy až po kyčle, proto se při její blokaci objevují bolesti, tlaky, křeče a i fyzická poškození.

36. Bible: Lukáš 17 : 20-21 Farizeové se ptají, kdy přijde Boží království a Ježíš jim odpovídá: „ Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle je tu, je tam! Vždyť Boží království je mezi vámi. ! „

[ Teto text vlastně podporuje text ze svitků od Mrtvého moře, které údajně Vatikán jako jediný odmítl uznat za pravé , ačkoliv vědci z celého světa uznali svitek za autentický záznam Ježíšových slov. Viz. bod č. 16. V bibli je tato nepatrná zmínka o skutečném umístění božího království jediná tak otevřená. „ Boží království je mezi vámi !“

37. Bible: Jan 6: 63 „ Co dává život je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. ….Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“

[ Slova, která Ježíš mnohokrát vyslovil, mohla přivést lidi k osvícení, ale ten, komu to není dáno osudem, ta slova nepochopí a nepřijme. Jeho tělo zůstane tělem bez Ducha. Jestli-že někdo nemá dáno svým určením v tomto životě poznat Reiki a jeho možnosti, tak jej prostě nepřijme a „nedojde “ k poznání .

38. Bible: Jan 9: 1-3 Ježíš s učedníky potkají slepého a učedníci se ptají: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“

[ V otázce , zda se prohřešili rodiče, můžete nalézt jednu ze zákonitostí života, kterou jsem již popisovala – zákon buněčné paměti. Někdo se musel prohřešit, nést tuto negaci v sobě a svému dítěti ji předat v DNA. Toto dítě se pak narodilo postižené.

V otázce , zda se provinil on sám je snad jediná evidentní do očí bijící zmínka o reinkarnaci, která nebyla z bible, pravděpodobně omylem, odstraněna – jestli-že církev popírá reinkarnaci, jak se mohl onen muž sám napřed prohřešit a pak se teprve narodit slepý !!

Zmínky o reinkarnaci byly z Bible úmyslně vymazány v roce 325 po Kristu. Římský císař Konstantin Veliký spolu se svou matkou Helenou zmínky o reinkarnaci z Nového Zákona vyškrtli. Druhý koncil v Konstantinopoli roku 553 po Kr. jejich čin potvrdil a prohlásil reinkarnaci za kacířství. Zřejmě převládla myšlenka, že víra v život po životě oslabí rostoucí moc církve, neboť by tak lidé usilující o spásu získali dostatek času. První gnostikové ( gnosticismus – směr raného křesťanství upřednostňující bezprostřední poznání duchovních principů) – Klement Alexandrijský, Órigenés, sv. Jeroným a jiní věřili v reinkarnaci, v to, že již někdy žili a znovu žít budou.

39. Bible: Jan 14: 10-17 A) „ Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe, Otec , který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, ne-li věřte alespoň pro ty skutky.

ad A). Jestliže Bůh je podle všech světových přírodních učení Univerzem a univerzum je složeno z energie ( Ki. Čchi, Reiki ) a takto energie je v nás ( bez ní bychom zemřeli), tak je samozřejmé, že my jsme v Bohu a Bůh je v nás. Každý z nás má v sobě Boha, stává se Bohem. Stejně tak se snažil Ježíš, aby jeho učedníci přijali tuto myšlenku a konečně pochopili podstatu bytí. Vždyť jak by mohl konat božské skutky, kdyby v sobě neměl Boha.

B). „ Kdo věří ve mně, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší , neboť já jdu k Otci. A o cokoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“

ad B). Ježíš dál vysvětluje, že odejde k Bohu, stane se tedy energií, bude jeho existence dál pokračovat. A oni, budou-li něco potřebovat, mohou ho poprosit a on to učiní, na důkaz existence Boha. Musejí, ale požádat v jeho jménu . Proč? Protože je Univerzum plné duchovních bytostí, které mají za úkol pomáhat, jsou –li o to požádáni. V technice zvané Channeling, se kanál ( člověk věnující se channelingu )spojuje se svým duchovním průvodcem, andělem . Tímto průvodcem může být nejen Ježíš, ale i Buddha, Mikao Usui, nebo i jiné osobnosti, které byly za svého života na Zemi vysoce duchovně vyvinuté. Chceme-li pomoc od určitého duchovního průvodce, musíme jej oslovit jeho jménem.. Tuto metodu využívají i reikisté při práci s energií. Čím vyšším zasvěcením projdou, tím silnější je jejich intuice a vnitřní hlas přinášející jim informace pro kvalitnější léčení a sebezdokonalení. Mohou se jednodušeji s průvodci spojovat.

C). Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

ad C). Tehdy je jim „ přiřazena“ duchovní bytost, se kterou mohou komunikovat. Je to vyšší duchovní bytost, která má za úkol pokud o to požádáme, podávat nám informace, ke kterým normálně nemáme přístup. My jí říkáme průvodce, protože nás životem provází a pomáhá nám. Konečné rozhodnutí je však vždy na nás samých . Svět tuto bytost nezná a nevidí, oni však ano Tato bytost je viditelná a slyšitelná pouze pro toho, kdo se s ní spojuje. Slyšet je jako vnitřní hlas a mnoho z nás jej poslouchá, aniž bychom věděli, že tyto služby využíváme.

D). Nenechám vás osiřelé, přijdu k vám . Ještě malou chvíli a svět mě neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. „

ad D). Ježíš slibuje učedníkům, že se pro svět stane brzy neviditelným ( stejně jako duchovní průvodci) . Pro ně však viditelný bude, protože smrtí nic nekončí. Stejně jako oni živí, i on bude po procesu smrti „ živý“ –„ poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.“ „ V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.„ Snaží se jim znovu připomenout, co už mnohokrát vyslovil. Že je všechno jenom energie, univerzální, která nemůže zmizet, pouze změnit formu. Takže ať už žijeme, nebo jsme prošli procesem smrti, stále jsme součástí jednoho celku. Vzájemně se tedy prolínáme, jedno jsme.

„ V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci – zemřel a jeho energie splynula s energií Univerza, – vy ve mně – lidé jsou součástí této univerzální energie , – a já ve vás – a vesmírná energie je součástí našich těl , dává nám život.„

Zde je opět vidět, že právě Ježíš měl hluboké povědomí o těchto věcech, které jsou dnes církví zatracované jako „ nečisté a nebezpečné“. Kdybychom totiž přijali tato slova v takovém významu, v němž skutečně zazněla, církev by přestala mít význam. Lidé by pochopili, že jsou podváděni a odváděni od skutečné podstaty života a přestali by církev podporovat.

40. Bible: Skutky 2:1-4 Když nastal den letnic, všichni se shromáždili, strhl se hukot z nebe…. a naplnil celý dům. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky , rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a ve vytržení mluvili cizími jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. …..Tak se stalo podle proroctví proroka Joele…..

[ To co bible popisuje je přesným popisem schopnosti i dnešních médií ( channel – kanál ) , které dokáží právě díky napojení na svého duchovního průvodce – Ducha svatého – mluvit i různými jazyky , které se nikdy neučili. Existují Ti , kteří o této metodě mluví jako o rozpomenutí si na jazyk, který medium někdy v životě slyšelo v televizi, nebo na ulici a část si uložilo do paměti, ze které se začne vzpomínka postupně uvolňovat a vzbuzovat dojem mystična . Zapomínají však na skutečnost, že tato média nejčastěji mluví starými zapomenutými jazyky, jako je sanskrt, aramejština apod. Toto jsou jazyky, se kterými se tito lidé nemohli prokazatelně nikde setkat ! Jestliže se v Indii narodí dítě a již v útlém věku začne mluvit některým z těchto jazyků, je považováno za reinkarnaci někoho, kdo byl v minulém životě významnou duchovní osobností. Tyto děti bývají uctívány stejně, jako jejich předešlá inkarnace.

41. Bible: Skutky 5: 1-11 Lidé prodávali svoje majetky, aby mohli dát vše vzniklé církvi jeruzalémské a odtud se peníze dávali dál potřebným. Jeden muž se svou ženou prodali pole, ale část peněz si schovali. Muž přišel předat tedy dohodnutou část Petrovi, ten, ale již věděl, že jej muž podvádí a řekl: „ Ananiáši ,proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému?……Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“ …A Ananiáš se skácel k zemi mrtev….. Odnesli jej a když přišla jeho žena, nevěděla co se stalo. Petr se jí zeptal: “ Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? „ Ona řekla , že ano . Petr jí řekl: „ ……Proč jste pokoušeli Ducha Páně? Hle za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe.“ A žena se hned skácela u jeho nohou a zemřela…..

[ Kdyby byl příběh zcela pravdivý, byl by důkazem praktikování černé magie Ježíšovými učedníky, kteří po jeho smrti převzali kazatelskou činnost. Lze však předpokládat, že shromažďovaný majetek stále víc povzbuzoval ranou církev v touze po větší moci a proto bych tento příběh považovala spíše za vykonstruovaný a zveličený. Vymyšlením tohoto příběhu šlo o to vzbuzovat v lidech strach – kdo se bojí je snadno ovladatelný. Druhou možností je částečná pravdivost dramatu, kdy Ananiáš skutečně zemřel v silném rozrušení ( infarkt?)přistižen při lži a podvodu. Druhá část o smrti manželky již byla přibájena , aby bylo drama působivější. Ostatně, byli jsme svědky zbytečného přehánění a dramatizování evangelistů v mnoha různých textech bible .

42. Bible: Skutky 9: 36-43 ……Petr je zavolán k lůžku právě zemřelé Tabity, aby jí vzkřísil. Poklekl, pomodlil se a řekl : „ Tabito vstaň.“ Otevřela oči a když uviděla Petra, zvedla se na lůžku……..

[ Takže i po smrti Ježíšově apoštolové provádějí kříšení „z mrtvých“. Měli tedy opravdu naprosto stejné schopnosti jako měl Ježíš. Stejně jako on, byli i oni naprosto obyčejní lidé!

43. Bible: Skutky 16: 16-23 Jednou, když šli apoštolové do modlitebny, potkala je mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za nimi a stále volala: „ Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.“…….. Pavlovi to bylo proti mysli , obrátil se proto na toho ducha a řekl: „ Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli jí ten duch opustil.

[ Apoštolům se pravděpodobně nelíbila konkurence v podobě ženy. Nezapomeňme, že ženy nebyly v té době vnímány jako rovnocenní partneři. Právě z tohoto důvodu měl Ježíš pouze muže za učedníky. Dokonce ani Máří Magdalénu nezasvětil, ačkoliv mu byla tak moc blízká. Existují však domněnky, že Máří byla třináctým apoštolem, ale církev texty podporující tento fakt z bible vypustila. Ať už je skutečnost jakákoliv, pravdou je, že ženy neměly v naší dávné historii mnoho práv a svobod, jako mají ženy dnešní. Stejným způsobem přistupovali Japonci i k ženám v technice Reiki. Žena zasvěcená do této techniky nedostala od svého mistra veškeré informace a léčebné klíče, protože nebyla považovaná za rovnocenného partnera. Byla to prostě jen žena. To co Pavel udělal, ovšem odporuje vesmírnému zákonu, což si musel uvědomovat. Jeho sobectví a ješitnost, ale bohužel zvítězily. Napojení na kanál Reiki je naštěstí nezrušitelné, proto se nemusí nikdo bát, že by jej mohl ziskuchtivý mistr ovlivňovat, vydírat nebo jím manipulovat pod pohrůžkou ztráty napojení na Reiki. Ten , kdo jednou projde zasvěcením ,svou schopnost dál předávat Reiki nemůže již nikdy potlačit, či zrušit.

44. Bible: Skutky 19: 12 … Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se ( Pavel ) dotkl a zlí duchové je opouštěli….

[ Technika již I. stupně Reiki, kdy se nabíjí energií Reiki : potraviny, jídlo, polodrahokamy a přívěšky , vlastně cokoliv co člověka napadne energií Reiki ošetřit. Tyto předměty pak přenášejí na svého majitele tuto energii místo přímého působení léčitele.

Poznámka:Tento zvláštní a ojedinělý pohled na Ježíšovo působení vyjadřuje pouze můj postoj k této historické postavě a to z pohledu člověka zasvěceného do Mistrovského stupně Reiki. Reiki jako taková se distancuje od všech sekt a vyznání . Ten, kdo nezná techniky Reiki a další léčebné techniky a nemá povědomí o jejich síle a možnosti využití se bude vždy dívat na Ježíšovy skutky jako na již neopakovatelné zázraky…

Použití textů na těchto www je povoleno pouze při uvedení původního zdroje ! Jinak se dopouštíte krádeže duchovního díla, což je žalovatelné a neduchovní.

35 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

コメント


bottom of page