top of page
  • Taisha Tauma

CO NÁM TAJÍ CÍRKEV

O LÉČITELSTVÍ Jistě jste slyšeli, že se Církev staví proti všem lidem, kteří léčí rukama, vykládají karty- tedy prorokují, atd. Údajně je to všechno dílo ďábla. Ten kdo měl tuto schopnost, a činil tak v čistotě, byl údajně jen Ježíš. Jenže, kde je pravda o tom, co konali jeho následovníci? Co konali úplně cizí lidé, které sám Ježíš uznával? Co když je dílem ďábla právě to, jak nás Církev obelhává ? A co s tím má společného Duch Svatý? Vydejte se na cestu do minulosti, abyste pochopili svou budoucnost. Vezměte si jakoukoliv bibli a můžete v ní číst. Stačí sv.Jana, Skutky a 1.Korínským. Možná si nakonec řeknete : „Páni, já ani netušil, že tohle je v bibli!“

Ráda bych vás přivedla k samostudiu a přemýšlení. Nebudu zde uvádět všechny citace, protože vlastní nalezení skrytých textů přinese vaší duši větší naplnění, než když vám to naservíruji jako na podnose. Tak se zamýšlejte se mnou. Jak může Církev tvrdit, že léčit, prorokovat atd.mohl pouze Ježíš, když …………….

Jan 14:12 Ježíš říká učedníkům : „ V pravdě, v pravdě vám říkám, kdo projevuje víru ve mně, ten bude také činit skutky, které já činím, a bude činit (dokonce) skutky větší, než tyto, protože odcházím k Otci. „ (čili, Ježíš sám slibuje, že stejné divy jako on budou činit jiní lidé)

Marek 9:38-41 Učedníci Ježíše upozorňují na to, že někdo jiný koná zázraky jako on! „Učiteli, viděli jsme, jak kdosi vyhání démony, používáním tvého jména, a pokoušeli jsme se mu bránit, protože nás nedoprovázel.“ A Ježíš odpovídá “….ten kdo není proti nám je pro nás.“ ( i zde vidíme, že se Ježíš nediví, že jiný koná zázraky – i bez kontaktu s Ježíšem samotným, nebo jeho vírou)

Duch Svatý je tvořivá síla, která se objevuje v Bibli v mnoha podobách, od větru, Eliášových ohýnků, přes chorost vizionářství a léčení, až po holubici. Šokující je, že projevy, které Duch Svatý vyvolává jsou totožné s projevy, které jinde Bible (potažmo Církev) napadá. Tak kde je pravda?……………..

Jan 14:26,27 Ježíš slibuje učedníkům: „Ale pomocník, svatý Duch, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí vše, a připomene vám všechno, co jsem vám pověděl….“

Jan 20:22, 23 Ježíš uděluje Ducha Svatého „A když to dopověděl, dechl na ně a řekl jim :“přijměte Svatého Ducha.“

Skutky 1: 8 Ježíš říká: „přijměte moc, až na vás přijde Svatý Duch, a budete mi svědky…….“

Skutky 2:1-4 „……a všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit různými jazyky, právě jak jim umožňoval duch….“ (podle Církve svaté je hlavním rysem posednutí démony toto: 1) Schopnost vidět věci neviděné ( např.co máte v kapse) 2) Mluvení jazyky, které jste se nemohli nikde naučit v tomto případě by pak znamenalo, že i Ježíš byl posedlý démony, satanem, včetně jeho učedníků)

Skutky 2:37,38 „ A Petr jim řekl, čiňte pokání a ať je každý z vás pokřtěn ve jménu Ježíše Krista, na odpuštění svých hříchů, a obdržíte velkorysý dar, Svatého Ducha“ (Pokud vím, od mnoha klientů, kteří mají známe faráře, i oni prochází zasvěcením do Reiki ! A vědí to moc dobře ! Ale nechávají si to pro sebe a kdokoliv jiný tímto projde, je pro ně posedlý !!“ Tomu se říká pokrytectví ! )

Skutky 7:55 „A on plný Svatého Ducha………zahlédl Boří slávu………“ (Všimněte si, že přítomnost sv.Ducha vyvolává vize, duchovní vidění – také hlavní příznak posednutí démony……..sakra, sakra, nějak se nám to komplikuje)

Skutky 8:17 „ …… oni na ně vkládali ruce a oni přijímali Svatého Ducha“ (Svatý Duch v Bibli přichází a naplňuje místnost jako vítr, sestupuje v podobě plamenů, nebo jako v tomto případě je předáván přiložením rukama)

Skutky 11:1-17 Petr nechce umožnit pohanům přijímat Ducha Svatého, neb nejsou obřezaní. Bůh a anděl mu dávají vidění, v němž mu přikazují tak činit. „ale když jsem začal mluvit, padl na ně Svatý Duch, právě jako na počátku na nás………….jestliže dal Bůh velkorysý dar jim, jako nám……………..kdo jsem byl já, abych byl schopen bránit Bohu…“

( když si přečtete pozorně celý Nový zákon – což není až tak časově náročné – tak zjistíte v kolika podobách se Duch Svatý může projevit – a pak to porovnáte s dalšími texty – které jsou v přímém rozporu )

Apoštolové, následovníci Ježíše, zakladatelé první církve, posedlí Duchem Svatým, se chovají jako černí mágové………….

Skutky 5:1-11 Jistý muž prodal s manželkou svůj majetek a neodevzdal apoštolům tolik, kolik vybírali – a hele, lichváři v první církvi. !!! „Ananiáši, proč ti Satan dodal smělost, abys klamal Ducha Svatého a tajně zadržel něco z ceny pole?“ ( apoštolové se drze schovávají se svou nenažraností za Ducha Svatého, těm asi není nic dost svatého- kromě peněz. Kde je Ježíšova chudoba, kde je jeho služba za nocleh ….. ) „… když Ananiáš slyšel ta slova, padl k zemi mrtev………..“ ( no určitě neumřel ze studu, to pochybuji) Ale děsivé vykreslení voodoo apoštolů pokračuje. Ananiášova manželka totiž zatají také skutečnou cenu, za kterou prodali své políčko a tak je odsouzena k jisté smrti mocí apoštolů : „…pohleď, nohy, které pohřbily tvého manžela jsou u dveří a (ti také) vynesou tě. Okamžitě padla k jeho nohám a vydechla naposled………proto padla bázeň na celý sbor.“ ( a tak to pokračovalo téměř 2000 let a i dnes se někteří bojí Církve, nedivím se, s jejich satanistickou minulostí……..)

Skutky 13: 6-11 Zde apoštol Pavel Saul, který je mimochodem naplněný Svatým Duchem, se zaštiťuje Jehovou a sesílá slepotu na člověka, který dělal to samé co Ježíš, nebo jeho následovníci !!! Jen prostě odmítal uctívat je, jejich víru ! Odmítal se přidat k jejich církvi. „……pohleď tedy, Jehovova ruka je na tobě, oslepneš…………….okamžitě na něj padla hustá mlha a tma……“.

Skutky 16: 16-18 „……….přihodilo se, že nás potkala služka, která měla ducha, démona věštby, ……provozovala umění předpovídat……..“ Tato chuděra běhala za apoštoly a Pavlem a vykřikovala , že jsou otroci Nejvyššího Boha, že zvěstují cestu záchrany, což jim mělo být podle mého příjemné. Dělala jim reklamu. Jak říká doslova Bible : „Pavla to nakonec omrzelo( to ho moc asi Duch svatý neprostupoval), obrátil se a řekl (duchovi, který v ní přebýval) nařizuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys z ní vyšel………“ A on vyšel a vědma přišla o své schopnosti. Takže když si to tak vezmeme, Pavlovi a jeho nohsledům prostě vadila zdravá konkurence, kterou sám Ježíš podporoval – viz.texty nahoře.

Skutky 19:19 „Vskutku značný počet těch, kteří provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálili. ……….Jehovovo slovo mocně rostlo a získávalo převahu…….“ Áhá, tak tady se inspirovala prohnilá Církev v pálení čarodějnic a moudrých knih. Jak typické. A teď bomba! Vše, co Církev zakazuje, napadá a přikládá temným silám – zatím co to Ježíš podporoval a patřilo to k mnohem starší tradici, než byli „první křesťané – Bible nakonec sama přikazuje, abychom prováděli !

1. Korinťanům – klidně si ji přečtěte celou, nejzajímavější je 7: 7, 12:30, 12:31 + celá 14 kapitola A ještě superbomba 14:37-40 „ Jestli-že si někdo myslí, že je prorok obdařen Duchem, ať uzná, co vám píšu, protože to je Pánovo přikázání…..horlivě se tedy bratři snažte o prorokování a přece nezakazujte mluvení jazyky ( spirituální nabití schopnosti mluvit různými jazyky), ale ať se všechno děje slušně a uspořádaně.“

7:7 „Ale přál bych si, aby všichni lidé byli, jako jsem já. Každý má nicméně svůj vlastní dar od Boha, jeden tak, jiný onak.“

12:7a dále „…ale projev ducha je každému dán k prospěšnému účelu……..jinému řeč poznání podle téhož ducha, jinému víra týmž duchem, jinému dary uzdravování, jinému působení mocných skutků, jinému prorokování……………………“

12:28,29,30 „…A Bůh je jednotlivě dosadil za prvé apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, za další mocké skutky, potom dary uzdravování, pomocné služby…………….“

12:30,31 „Mají snad všichni dar uzdravování, mluví snad všichni jazyky, jsou snad všichni překladateli? Horlivě se však stále snažte o větší dary. A přece vám ukazují vše převyšující cestu.

13:1 Jestliže mluvím lidskými a andělskými jazyky, ale nemám lásku, stal jsem se kusem mosazi, nebo činelem. A jestliže mám dar prorokování a jsem seznámen se všemi posvátnými tajemstvími a vším poznáním, ………….ale nemám lásku, nejsem nic.

14 „Usilujte o lásku a horlivě se snažte o duchovní dary, ale především abyste prorokovali. Kdokoliv mluví jazykem (duchovním, andělským) nemluví k lidem, ale k Bohu, neboť nikdo nenaslouchá, ale on duchem mluví posvátná tajemství. Kdo však prorokuje buduje a povzbuzuje a utěšuje lidi svou řečí. Kdo mluví jazykem, buduje sebe, ale kdo prorokuje buduje sbor. Rád bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale rád bych, abyste prorokovali. Kdo prorokuje je vskutku větší, než ten, kdo mluví jazyky, pokud skutečně nepřekládá, aby byl sbor budován. …………..“ atd.atd. 14:22„….proto jazyky nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící. Kdežto prorokování je znamením pro věřící. 14:31 …“vždyť můžete všichni prorokovat, jeden po druhém, aby se všichni učili…“

A pralinka na konec: 14:38 „ Kdo to neuznává, nedojde sám uznání.“

Rozpory, křesťané napadají ostatní, kteří činí stejně, jako oni sami. Galaťanům 5:19-21 „…Skutky těla jsou zjevné, totiž smilstvo, nečistota, nevázané chování (to by celkem souhlasilo, dál už to vypadá jako celkem slušná vsuvka, tématicky odlišná od okolního textu ), modlářství (které mimochodem provozuje veřejně celá slavná Církev – sochy mrtvoly na kříži, čímž zobrazují svého mrtvého boha, pak panna Marie, která je jen ubohou kopií mnohem starší Isis s malinkým Horem v náručí atd.atd. ), provozování spiritizmu (v bibli není specifikováno, co je spiritizumus, což by bylo velmi zajímavé, protože podle historie to je i prorokování, vymítání a léčení, které praktikoval Ježíš a jeho následovníci), nepřátelství, rozepře (a hup a jsme zase u původního tématu)………ti kteří provádějí tyto věci, nezdědí Boží království. „

Kolosanům 2:16 a dále „Ať vás nikdo nesoudí………s ohledem na zachovávání novoluní, či sabatu…..ať vás nepřipraví o cenu nikdo, kdo má potěšení v pokoře a způsobu uctívání andělů, jak to viděl v marné pýše ve své mysli při svém zasvěcení …………“ (Tak to už vůbec nechápu, protože pokud někdo věří v anděly, protože je viděl, při zasvěcení, které sám i Ježíš uděloval viz.např.Marek 6 kapitola, je podle mého chabého úsudku víc při smyslech, než ten, kdo věří v něco, co mu někdo nakukal.“ A co je pro křesťany špatného na andělích? )

Doufám, že jste si udělali sami názor. Ať vám to obohatí život, stejně, jako mě.

A JEŠTĚ PERLIČKA : Kamarádka byla na Šumavě účastnicí přednášky faráře vyučeného na vymítání. Protože cítila nepříjemné energie od tohto pána, trochu si ho pročistila a světe div se, začal mluvit o tom, jak se každý budoucí „vymítač“ musí podrobit regresím do minulých životů, jak se napřed učí vyvolat satana, aby se následně učil démony odvádět, jak pozice soch a svatých obrazů nejsou náhodné, ale jde o důmyslný systém cviků, na otvírání paranormálních schopností ( který je podle něj silnější než všechny možné budhistické cviky apod). Sypalo se to z něj celé hodiny, babky nedýchaly – což se vůbec nedivím, když vezmu v úvahu co do nich církev pěchuje celé jejích životy, a když byl dotázán proč tohle církev tají, dokonce i popírá existenci min.životů, řekl, že podle církve nejsou lidé připraveni tohle slyšet…………………tak a máme po ptákách….. Douška – pomocník pana přednášejícího pak s očima na vrch hlavy přiznal, že tohle slyšel poprvé…. Jak je dobré si občas toho druhého „odemknout“. ZAJÍMAVÁ LITERATURA PRO ZÁJEMCE: HLAVA BOHA Keith Laidler ROSSLYN Andrew Sinclair TAJEMSTVÍ GRÁLU P.Fiebag a J. Fiebag JEŽÍŠOVA DYNASTIE J.D. Tabor ŽENA S ALABASTROVÝM DŽBÁNKEM M. Starbird REX DEUS T. Wallace- Murphy, M. Hopkins a G. Simmans STRÁŽCI PRAVDY T. Wallace- Murphy a M. Hopkins JEŽÍŠ A SVITKY OD MRTVÉHO MOŘE. J. H. Charlesworth HROBKA JEŽÍŠOVY RODINY S. Jacobovici a CH. Pellegrino EVANGELIUM PODLE JOSEFA FLÁVIA Karol Sidon

a ostatní velmi zajímavá témata ZRADA ANEB KRIZE V KATOLICKÉ CÍRKVI Investigativní tým amerického listu The Boston Globe REINKARNACE V KŘESŤANSTVÍ W. Grosse , edice svět grálu JIDÁŠOVO EVANGELIUM M. Dospěl

ODHALENÉ MYSTÉRIUM – TAJEMSTVÍ TOMÁŠOVA EVANGELIA PAPEŽSKÁ MAGIE-okultní praktiky v katolické církvi Simon

Také existuje EVANGELIUM MÁŘÍ MAGDALÉNY, leč to mi někdo ukradl, takže neuvedu autora.

Použití textů na těchto www je povoleno pouze při uvedení původního zdroje ! Jinak se dopouštíte krádeže duchovního díla, což je žalovatelné a neduchovní.


96 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JEŽÍŠ VERZUS KRISTUS

Jestli-že vám nadpis nějak nesedí, obzvláště proto, že je pro vás Ježíš a Kristus jedním, pak možná moje pojednání splní svůj účel – rozšířit vám vědomosti. Ani já se nijak obzvlášť nevyptávala. Říkal

NA SLOVÍČKO S BOHEM

V poslední době je moderní zabývat se svou karmou. Pokud nevíte, co to je, jste šťastný člověk, a to doslova. Karma, jednoduše řečeno, je zátěž z minulých životů. Co jste kdysi provedli, teď vás dožen

JEŽÍŠ MYSTÉRIA ZBAVENÝANEB PRVNÍ VELMISTR REIKI

Už na střední škole se mou vášní stalo studium Bible. Zajímá mě nepřeberné množství pohledů různých náboženských sekt, včetně církve.* Jsem otevřená názorům historiků a záhadologů a samozřejmě i od

Comments


bottom of page